قاصدک: پشت صحنه های آواز افغانستان - قسمت ۱۸ و ۱۹

قاصدک ما برای شما از پشت صحنه ها با یاوران و شرکت کنندگان از قسمت های نتایج و یک قدم تا قهرمانی هفته گذشته خبر میدهد