قاصدک: پشت صحنه های آواز افغانستان - قسمت ۱۶ و ۱۷

قاصدک ما برای شما از پشت صحنه ها با یاوران و شرکت کنندگان از قسمت های نتایج و یک قدم تا قهرمانی هفته گذشته خبر میدهد