آواز افغانستان - نذیر خارا - طلوع

نذیر خارا یکی از یاوران ما در فصل دوم آواز افغانستان می باشد