آواز افغانستان قسمت دهم - جمعه - طلوع

جمعه شب ساعت ۹ از طلوع