آواز افغانستان : قاصدک - قسمت هفتم

گفتگو با اشتراک کننده گان که قبل از اجرا چه حسی دارند