آواز افغانستان : قاصدک - قسمت هشتم

صحبت های دو اشتراک کننده آواز افغانستان و اینکه چرا در این برنامه شرکت کرده اند