آواز افغانستان : قاصدک - قسمت ششم

گفتگوی عبید جوینده در باره انتخاب آواز ها