آواز افغانستان - عبید جوینده - طلوع

حالا میخواهیم عبید جوینده را به حیث یکی دیگر از یاوران فصل دوم معرفی کنیم