play

مرحله نهایی

۲۵ میزان, ۲۰۱۴
کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به ۳ کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.

۱۷ اسد, ۲۰۱۴

نبرد رو در رو – قسمت یازدهم

ما به پایان این مرحله نزدیک می شویم!

قسمیکه مرحله نبرد رو در رو به پایان خود نزدیک می شود، یاوران ما می خواهند تصامیم بسیار دشواری را بگیرند. چه کسی تا به مرحله یک قدم تا قهرمانی صعود خواهد کرد؟ با ما باشید!

 

۱۰ اسد, ۲۰۱۴

نبرد رو در رو – قسمت دهم

ادامه مرحله نبرد رو در رو!

این هفته، قسمت دوم مرحله نبرد رو در رو نشان دهنده نبرد بسیار جدی اشتراک کننده گان بود که هر کدام شان تلاش داشتند تا اجرأی خوبی داشته باشند.

۳ اسد, ۲۰۱۴

نبرد رو در رو – قسمت نهم

مرحله نبرد رو در رو آغاز می شود!

این جمعه ۲۵ جولای ۲۰۱۴، فصل دوم برنامه آواز افغانستان راهی ی یک مرحله جدید و شور انگیز، مرحله نبرد رو در رو شد. تمام تیم ها تکمیل شدند و اشتراک کننده گان آماده نبرد در این دور هستند. 

 

۲۷ سرطان, ۲۰۱۴

گزینش نادیده – قسمت هشتم

آواز افغانستان

در این هقته که آخرین قسمت مرحله گزینش نادیده است، یاوران می توانند آخرین شانس خود را برای چرخیدن صندلی هایشان امتحان کنند. هر ۴ برای برای نبرد ( رقابت) آماده می شوند.

۲۰ سرطان, ۲۰۱۴

گزینش نادیده – قسمت هفتم

آواز افغانستان

ما تنها یک قسمت دیگر با آخرین قسمت مرحله گزینش نادیده فاصله داریم. هیجان افزایش یافته وهمگان بی صبرانه منتظر دیدن رقابتهای رو در رو در مرحله بعدی هستند.

۱۳ سرطان, ۲۰۱۴

گزینش نادیده – قسمت ششم

آواز افغانستان

در حالی که به مرحله رقابت رو در رو نزدیک می شویم، یاوران با گزیش بهترین استعدادهای موجود به امید برنده شدن در رقابت امسال تیم های خود را آماده می کنند.

Pages