play

مرحله نهایی

۲۵ میزان, ۲۰۱۴
کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به ۳ کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.

۳ جوزا, ۱۳۹۲

افغانستان، برای برنامه ی آواز آماده استی؟

استیج درست شده است و مربی ها آماده هستند.

پس از ماه ها کار سخت طراحان دکور و مقدار زیادی کار پیش از تولید، تقریبا زمان آغاز بزرگترین برنامه ی استعداد موسیقی فرا رسیده است.

۲ جوزا, ۱۳۹۲

احمد پوپل

میزبان

متولد شهر کابل، پوپل زمانی که هنوز خیلی جوان بود مجبور شد تا یک جا با فامیل افغانستان را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کند.وی بعد از فارغ التحصیل شدن از مکتب خواجه عبدالله انصاری در پشاور و شکست رژی...

۲۵ ثور, ۱۳۹۲

آریانا سعید

بانویی فریبا با اجرای زنده

آریانا در یک فامیلی بدنیا آمده که مادرش دری زبان و پدرش پشتو زبان بوده است، وی در طفولیت  افغانستان را ترک گفت.

۲۵ ثور, ۱۳۹۲

نذیر خارا

هنرمندی با استعداد های متنوع

نذیر خارا در منطقه ی بی بی مهرو، کابل بدنیا آمده است و یک هنرمند شناخته شده و قابل احترام در عرصه ی موسیقی افغانستان می باشد.

۲۵ ثور, ۱۳۹۲

قیس الفت

جوانی با استعداد شور انگیز جاودانه

قیص الفت پسر استاد الفت آهنگ میباشد، که در یک فامیل بزرگ هنرمند در شهر کابل به دنیا آمده است.

۲۲ ثور, ۱۳۹۲

عبید جوینده

هنرمند موفق و شیک پوش با اشتیاق در عرصه ی موسیقی

عبید جوینده در ۳ نوامبر ۱۹۷۵ در شهر زیبای کندز بدنیا آمد و ۷ ساله بود که فامیلش به کابل آمدند.

Pages