play

مرحله نهایی

۲۵ میزان, ۲۰۱۴
کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به ۳ کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.

۲۸ سنبله, ۲۰۱۴

برنامه اول "یک قدم تا قهرمانی"

هیجان اینجا آغاز می گردد!

تنها ۱۶ اشتراک کننده باقی مانده است؛ و ما تنها چند هفته تا اعلان برنده آواز افغانستان فاصله داریم.

۲۱ سنبله, ۲۰۱۴

آخرین قسمت مرحله حذف بی برگشت

تنها یک هفته با مرحله یک قدم تا قهرمانی " آواز افغانستان" فاصله است و تقریبا هر ۴ یاور بهترین های خود را برای رقابت با یکدیگر در برنامه زنده هفته بعد انتخاب کرده اند

۱۴ سنبله, ۲۰۱۴

قسمت سوم مرحله حذف بی برگشت

در هفته سوم مرحله حذف بی برگشت یاوران گروه های مختلفی را تشکیل دادند.

۷ سنبله, ۲۰۱۴

قسمت دوم مرحله حذف بی برگشت

.در این جمعه شور و هیجان به اوج خود می رسد، آخرین اجرا قبل از مرحله یک قدم تا قهرمانی که پلی است برای رساندن هنرمندان به دنیا...

۳۱ اسد, ۲۰۱۴

حذف بی برگشت قسمت سیزدهم

مراحل حذف بی برگشت آغاز شد

مراحل حذفی " آواز افغانستان" آخرین مرحله قبل از یک قدم تا قهرمانی است. شرکت کننده گان برای اجرای یک آواز دوگانه که در پایان آن یکی از آنها حذف خواهند شد، آماده می شوند.

۲۴ اسد, ۲۰۱۴

نبرد رو در رو – قسمت دوازدهم

نبرد نهایی!

نبرد نهایی روز جمعه برگزار شد و اشتراک کننده گان نهایی تحت فشار بیش از حد قرار گرفته بودند تا اجرای خوبی داشته باشند و بتوانند برای مرحله بعدی (یک قدم تا قهرمانی) انتخاب شوند.

Pages