یرنامه اعلان نتایج - قسمت دوم

کی می‌ماند و چه کسی حذف خواهد شد؟

باز هم هر یاور یک اشتراک کننده را انتخاب نمود و مردم برای بقیه اشتراک کنندگان رأی دادند. تنها ۶ اشتراک کننده به برنامه ۳ مرحله یک قدم تا قهرمانی راه یافته و برای کسب مقام" آواز افغانستان" به مبارزه خواهند پرداخت. هیجان و نا امیدی یاوران و اشتراک کنندگان نسبت به مراحل قبلی بیشتر است. برنامه بعدی را بروز جمعه هفته آینده از دست ندهید

نتایج برنامه دوم را در ذیل تماشا کنید: