مرحله نهایی

کی در این فصل آواز افغانستان خواهد شد؟

سرانجام به ۳ کاندید باقیمانده از مجموع تیم‌ها رسیدیم. اشتراک کننده ای که بالاترین آراء را داشته باشد، برنده این مرحله است و آواز افغانستان خواهد بود.