برنامه اعلان نتایج - قسمت سوم

برنامه آخرین نتایج!

مردم دوباره رأی دادند و ۳ اشتراک کننده انتخاب شدند. چه کسی یک قدم تا قهرمانی فاصله دارد؟ هیجان رو به افزایش است، همه پریشان و مضطرب هستند و به سختی برای مرحله پایانی آواز افغانستان انتظار می‌کشند.
نتایج برنامه این هفته را در ذیل تماشا کنید: